MAJAM auf dem Sommerfest des Ökumenischen Zentrums Stuttgart am 18.07.18

Fever

MAJAM im Weltcafé Stuttgart am 18.06.18

Feeling good

MAJAM im Weltcafé Stuttgart am 16.12.17

It don't mean a thing

I wanna be like you